யாம் பெற்ற இன்பம்

by - 7:10 PM

"முதல்முறையாக அடிமைபட்டு கிடப்பவனை கண்டு வருந்தவில்லை; 
    தன்முன் நடக்கும் தவறுகளை தன் சுயலாபத்திற்காக தட்டி கேலாமல், 
வாய்மூடி ஆமா சாமி போடும் பச்சோந்திகள் 
   அடிமைகளாக நடத்தபடுவதை கண்டு மிக்க மகிழ்ச்சியுற்றேன்" 

You May Also Like

0 comments